ماده فیلم ساز

این دسته از مواد ضد خوردگی به واسطه واکنش با سطح فلز تولید یک لایه غیر قابل نفوز را بر سطح فلز می کنند که مانع از خوردگی می شود.

یک ماده بازدارنده خوردگی بارز خوب، عمل محافظتی بازدارندگی را انجام می دهد. بعضی از مکانیسم های این عمل شامل تشکیل یک لایه غیر فعال (یک فیلم نازک روی سطح ماده که مانع دسترسی ماده خورنده به فلز می شود)، متوقف کردن مرحله اکسیداسیون یا احیا در یک سیستم خوردگی ردوکس (اکسیداسیون – احیا) (بازدارنده های آندی یا کاتدی) یا خارج کردن (حذف) اکسیژن حل شده می باشد.

این مواد به دلیل پایه بازی و یا آبی که دارند در دماهای پایین نیز می توانند موثر عمل کنند. این گونه مواد عمدتا جهت مقابله با خوردگی در فرآیندهای نفت خام و تانکر ها و مخازن مورد استفاده قرار می گیرد.

برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

سبد خرید