ماده کاهش دهنده نقطه ریزش

کاهش دهنده نقطه ریزش (PPD) پلیمری است که جهت کنترل و جلوگیری از تشکیل کریستال‏های بزرگ  در نتیجه بهبود سیالیت در دمای پایین به کار می رود.

افزودن مواد کاهش دهنده نقطه ریزش روشی مقرون به صرفه جهت حصول اطمینان از جریان روان تر سوخت ها و نفت خام می باشد. همچنین این مواد سبب جلوگیری از مشکلات ناشی از پارافین ها در فیلترهای سوخت، می گردند.
مواد کاهش دهنده نقطه ریزش از طریق بر هم کنش با کریستال های واکس نحوه رشد آنها را تحت تاثیر قرار داده و اندازه آنها را کاهش می دهند. این مواد از تجمع پارافین ها جلوگیری کرده و باعث کاهش دمای کریستالی شدن این ترکیبات می گردند.

برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

سبد خرید