ماده آنتی پلیمر

ممانعت كننده ها و كند كننده های پلیمریزاسیون

ممانعت كننده ها و كند كننده های پلیمریزاسیون واحدهای استایرن تقطیر استایرن حتی تحت خلا همواره در معرض پلیمریزاسیون های ناخواسته می باشد.
جریان ارسالی به بخش خالص سازی همواره تصفیه می گردد اما حتی با وجود این تصفیه ها تلفات استایرن در این قسمت وجود دارد.
مضافا اینكه در خوراك واحد خالص سازی علاوه بر استایرن، اتیل بنزن،‌ تولوئن و بنزن تعداد زیادی محصولات جانبی با نقطه جوش بالا و ناپایدار (از نظر پلیمریزاسیون) وجود دارد. تولید آنها عموما خارج از محدوده كاتالیست بوده و معمولا از طریق مكانیزم رادیكالهای آزاد تركیباتی مانند نفتالین، دی فنل، دی فنیل متان و غیره تولید می گردند. تمامی این تركیبات در برج تقطیر مربوط به استایرن و تركیبات سنگین باعث كاهش بازدهی كلی فرآیند می گردند.
در فاز مایع،‌ استایرن بدون هیچگونه عامل شروع كننده تشكیل زنجیره های پلیمری می دهد. پلی استایرن تشكیل شده عموما محلول در مونومر خود بوده ولی در نقطه ژل شدن و بالاتر از آن كه پلی استایرن با مونومراستایرن تشكیل یك ژل بسیار ویسكوز می دهد، محلول نمی باشد.

بخش خالص سازی
قسمت خالص سازی یك از حساس ترین مناطق واحدهای استایرن می باشد كه در واقع با توجه به عملكرد نامناسب كند كننده های پلیمریزاسیون غیر تخصصی،‌ مهمترین گلوگاه این واحد به شمار می رود.
هدف اصلی هر برنامه مواد شیمیایی در این ناحیه كاهش رشد پلیمرها و نهایتا كاهش تلفات مونومرهای استایرن می باشد.
برای بیان بهتر مواد شیمیایی موجود، ابتدا لازم است تا تفاوتهای مفاهیم مربوطه به كند كننده ها و ممانعت كننده های پلیمریزاسیون مورد بحث قرار گیرد.
یك ممانعت كننده به صورت برگشت ناپذیر و بسیار سریع با رادیكالهای آزاد موجود در سیستم واكنش می دهد. ممانعت كننده می تواند كاملا از پلیمریزاسیون جلوگیری كند اما كاملا در یك آزمایش استاتیك به مصرف می رسد.

بخش واكنشی
جهت حفظ خلا در قسمت دی هیدروژناسیون واحدهای استایرن، می بایست هیدروژن و سایر گازها حذف گردند. جهت حصول این مهم، واحدها معمولا از كمپرسورهای نوع Screw كه فاقد روغن می باشند، استفاده می كند. اگر چه این كمپرسورها به خودی خود دچار فولینگ نمی گردند ولی در اكثر واحدهای عملیاتی مقدار كمی استایرن مونومر به آنها از طریق جدا كننده ها انتقال داده می شوند. در كمپرسور این پدیده باعث افزایش دما و نتیجتا پلیمریزاسیون در فاز بخار در خود كمپرسور و در فاز مایع در قسمت چگالش خنك كننده تخلیه می گردد. ( رسوب های پاپ كورن)
كلید كنترل فولینگ یك برنامه مواد شیمیایی مناسب در قسمت مكش كمپرسور با استفاده از یك نازل می باشد.
این پلیمریزاسیون های ناخواسته ممكن است در بخش Fin Fan ها، سیستم های خنك كننده و یا جدا كننده های هیدروكربن و آب صورت گیرد. شركت پارس لیان برنامه های مواد شیمیایی آنتی فولنت را برای كنترل و كاهش فولینگ در این نوع تجهیزات ارائه می نماید.

برای ثبت سفارش و اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

سبد خرید