شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت شرکت شیمیایی پارس لیان، می باشد.

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت شیمیایی پارس لیان، می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (شرکت شیمیایی پارس لیان) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت شیمیایی پارس لیان، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.